Αίτηση Ένταξης Σπουδαστή  
Έγγραφο σε μορφή PDF Έγγραφο σε μορφή DOC Έγγραφο σε μορφή ODT
   
Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Σπουδαστή  
Έγγραφο σε μορφή PDF Έγγραφο σε μορφή DOC Έγγραφο σε μορφή ODT
   
Υπεύθυνη Δήλωση για τα Δεδομένα  
Έγγραφο σε μορφή PDF Έγγραφο σε μορφή DOC Έγγραφο σε μορφή ODT
   
Βεβαίωση Αποδοχής από Φορέα Υποδοχής  
Έγγραφο σε μορφή PDF Έγγραφο σε μορφή DOC Έγγραφο σε μορφή ODT
   
Αναλυτικά Στοιχεία Φορέα Υποδοχής  
Έγγραφο σε μορφή PDF Έγγραφο σε μορφή DOC Έγγραφο σε μορφή ODT
   
Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα
Συμπλήρωση και ηλεκτρονική υποβολή
 Σημείωση: Προϋπόθεση για να ξεκινήσει ένας φοιτητής πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ είναι να έχει συμπληρώσει το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα. Συμπληρώνεται μόνο απο τους φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα, το αργότερο μέχρι και 10 ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης.