Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Τμημάτων του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ ΕΣΠΑ 2014-2020, με ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης στις 1.11.2017, να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά, συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

 • Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη πρακτικής άσκησης εις διπλούν, μία για το Γραφείο Πρακτικής και μία για τον Φορέα Υποδοχής.
 • Έντυπα αίτησης Πρακτικής Άσκησης.
 • Αναλυτική Βαθμολογία.

Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5000386 από την Πέμπτη 24.8.2017 έως και την Δευτέρα 9.10.2017. Αιτήσεις, μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές. Το Πρόγραμμα θα επιδοτήσει για το τρέχον εξάμηνο 137 θέσεις πρακτικής άσκησης. Η επιδότηση είναι κοινή για όλα τα Τμήματα και ορίζεται στο ποσό των 1.680,00 € συνολικά για το εξάμηνο πρακτικής άσκησης (280,00 €/μήνα).

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  18 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα: 14
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα: 4

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 7 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα: 5
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα: 2

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων 9 Θέσεις

 • Χωρίς διάκριση σε Ιδιωτικό ή Δημόσιο Τομέα

Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 28 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα: 21
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα: 7

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 16 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα: 12
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα: 4

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 16 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα: 12
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα: 4

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής ΤΕ 35 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα: 25
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο Τομέα: 10

Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης 8 θέσεις

 • Επιδοτούμενες θέσεις στον Ιδιωτικό Τομέα: 5
 • Επιδοτούμενες θέσεις στο Δημόσιο: Τομέα 3

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Τμήμα, για την επιλογή θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις ανά Τμήμα, εντός της προθεσμίας, οι εναπομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα άλλα Τμήματα του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας αναλογικά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα παρακάτω:

Α. Ακαδημαϊκά Κριτήρια

 • Εξάμηνο σπουδών
  Εξάμηνο Σπουδών 8ο 9ο 10ο 11ο 12ο ≥ 13ο
  Μόρια 100 90 80 70 65 60
 • Επιδόσεις στα μαθήματα (Βαθμός * 10 μόρια)
 • Διακρίσεις σπουδών - υποτροφίες (κάθε διάκριση σπουδών/υποτροφία * 25 μόρια)

Β. Κοινωνικά Κριτήρια

 • Άποροι γονείς, δηλαδή δικαιούχοι με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πριμοδοτούνται με 20 μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι άποροι γονείς και οι φοιτητές που είναι προστατευόμενα μέλη άπορων γονέων.
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριμοδοτούνται με 10 μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι: πρόσφυγες/παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα

Γ. Χωρίς Κριτήρια

 • ΑμεΑ
 • Μονοπρόσωπη οικογένεια με προστατευόμενα ανήλικα. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι γονείς μονοπρόσωπης οικογένειας.

Επισήμανση: Για να γίνει χρήση των παραπάνω κριτηρίων, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση.