Υποβολή Αιτήσεων: Από 15/02/2021 έως και 26/03/2021
Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το εαρινό εξάμηνο 2020-2021 έχει παρέλθει
Δείτε την σχετική ανακοίνωση  

Ενημερώνουμε τους φοιτητές όλων των Προγραμμάτων Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS 5030830 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

 • Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη πρακτικής άσκησης εις διπλούν, μία για το Γραφείο Πρακτικής και μία για τον Φορέα Υποδοχής.
 • Έντυπα αίτησης Πρακτικής Άσκησης.
 • Αναλυτική Βαθμολογία.
 • Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με τα στοιχεία IBAN & δικαιούχος.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, για την επιλογή θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι προβλεπόμενες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, εντός της προθεσμίας, οι εναπομένουσες κενές θέσεις θα καλυφθούν από τα άλλα Προγράμματα Σπουδών αναλογικά.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα παρακάτω:

Α. Ακαδημαϊκά Κριτήρια

 • Εξάμηνο Σπουδών
  Εξάμηνο:   8ο 9ο 10ο 11ο 12ο ≥ 13ο
  Μόρια: 100 90 80 70 65   60
 • Επιδόσεις στα μαθήματα (Βαθμός * 10 μόρια)
 • Διακρίσεις σπουδών - υποτροφίες (κάθε διάκριση σπουδών/υποτροφία * 25 μόρια)

Β. Κοινωνικά Κριτήρια

 • Άποροι γονείς, δηλαδή δικαιούχοι με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πριμοδοτούνται με 20 μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι άποροι γονείς και οι φοιτητές που είναι προστατευόμενα μέλη άπορων γονέων.
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριμοδοτούνται με 10 μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι: πρόσφυγες/παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα

Γ. Χωρίς Κριτήρια

 • ΑμεΑ
 • Μονοπρόσωπη οικογένεια με προστατευόμενα ανήλικα. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι γονείς μονοπρόσωπης οικογένειας.

Επισήμανση: Για να γίνει χρήση των παραπάνω κριτηρίων, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση.