Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 4-10-2016, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 έως και την 18-10-2016, συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν είκοσι ένα (21) στο σύνολο.

Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, από τις επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής, το αντικείμενο της πρακτικής τους είναι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους, ο φορέας υποδοχής έχει ορίσει επόπτη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κάθε Τμήματος, εγκρίθηκε η ένταξη των είκοσι ένα (21) φοιτητών.

Συνημμένα ο πίνακας ένταξης των Φοιτητών για τον Β' κύκλο Χειμ. εξαμήνου Ακ. Έτους 2016-2017, ανά Τμήμα και με αλφαβητική σειρά.

Επισήμανση

  • Οι φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στους Φορείς Υποδοχής της Πρακτικής τους Άσκησης, για να υπογράψουν τη σύμβασή τους την ημέρα έναρξης της Πρακτικής Άσκησης.
  • Όσοι από τους παραπάνω φοιτητές δεν έχουν παραλάβει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να το παραλάβουν από την Γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη της Πρακτικής ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
  • Οι φοιτητές που δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΙΚΑ για την έκδοση ΑΜΑ και να καταθέσουν άμεσα φωτοτυπία στον Φορέα Υποδοχής.

Δικαιολογητικά για ΑΜΑ

  • Φωτοτυπία υπογεγραμμένης Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης.
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ

Όσοι φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τραπέζης (Αρ. Λογαριασμού & Δικαιούχος), παρακαλούνται να το στείλουν μαζί με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις Πρακτικής Άσκησης.

Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν και να αποστείλουν το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ, το οποίο θα παραλάβουν μαζί με την Ειδική Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ 781 KB
   
Social Share: