Σας γνωρίζουμε ότι η Διοικούσα Επιτροπή στην αρίΘµ. 4/17-Ο3-2020 συνεδρίασή της αποφάσισε:

  1. Την αναστολή της διεξαγωγής πρακτικής άσκησης τόσο των προπτυχιακών, όσο και των µεταπτυχιακών φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τοµέα, συµπεριλαµβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ. Η διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης µετά το πέρας της προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας των Πανεπιστημίων δύναται να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστημα µε αυτό της απαγόρευσης και έως τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για την ολοκλήρωση διεξαγωγής αυτής, σύµφωνα με τα οριζόµενα στο πρόγραµμα σπουδών.
  2. Την αναστολή της έναρξης της Πρακτικής Άσκησης του εαρινού εξαµήνου 2019-2020, µε ημεροµηνία έναρξης την 1η Απριλίου 2020, των φοιτητών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, συµπεριλαµβανομένης της πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται μέσω του συγχρηµατοδοτούμενου προγράμματος ΕΣΠΑ, µέχρι την λήξη των έκτακτων μέτρων που λαµβάνονται για την πρόληψη και την προστασία του πληθυσμού από τον κορωνοϊό COVlD-19, .
  3. Tnv άμεση αποστολή της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου στα Τμήματα για εφαρµογή.
Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
Πρακτική άσκηση φοιτητών Διεθνούς Πανεπιστηµίου Ελλάδος (4210/19-3-2020 απόφαση Διοικούσας Επιτροπής του Δι.Πα.Ε.) 451 KB
   
Social Share: