Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων & Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος καταβάλει στον ασκούμενο, ένα μέρος της αμοιβής του από επιχορήγηση της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5030830» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» με Ενδιάμεσο Φορέα την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δία Βίου Μάθηση» (ΕΣΠΑ 2014-2020) που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους. Ο φορέας απασχόλησης αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλει στον απασχολούμενο ασκούμενο φοιτητή μηνιαίως τη διαφορά από το αναλογούν ποσό σύμφωνα με τα ισχύοντα για την πρακτική άσκηση των φοιτητών των ΤΕΙ και των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας για τους ασκούμενους στον ιδιωτικό τομέα.

Οι ασκούμενοι φοιτητές σε θεσμοθετημένες θέσεις του δημοσίου τομέα επιχορηγούνται από την παραπάνω πράξη συμπληρωματικά επί της αμοιβής που τους καταβάλει η εκάστοτε Υπηρεσία στην οποία απασχολούνται.

Παράδειγμα:

Υπολογισμός αποζημίωσης ασκούμενου φοιτητή

εκπόνηση πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα:
Από 1/4/2023, με την αριθμ. 31986/2023 (ΦΕΚ 2003/τ.Β'/28-03-2023), το νέο κατώτατο ημερομίσθιο ανέρχεται σε 34,84 ευρώ. Οπότε η μηνιαία αποζημίωση του ασκούμενου είναι:
34,84 x 25 ημέρες = 871,00 x 80% = 696,80 ευρώ το μήνα.
Η επιδότηση από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ είναι 280,00 ευρώ το μήνα, οπότε ο εργοδότης οφείλει στον ασκούμενο φοιτητή 357,00 ευρώ μηνιαίως.

εκπόνηση πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα:
Στο δημόσιο τομέα, η Υπηρεσία που απασχολείται ο ασκούμενος, καταβάλει σ’ αυτόν τα 176,08 ευρώ (ειδικά για τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών η μηνιαία αποζημίωση που καταβάλλεται στον φοιτητή είναι 440,00 €) και το πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο συμπληρωματικά με 280,00 ευρώ μηνιαίως.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΗΝΙΑΙΑΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Πρόγραμμα Σπουδών πρώην ΤμήματοςΙδιωτικός ΤομέαςΔημόσιος Τομέας
Διοίκησης Επιχειρήσεων 280,00 € 280,00 €
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού 280,00 € 280,00 €
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης
& Σχεδιασμού Αντικειμένων
280,00 € 280,00 €
Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 280,00 € 280,00 €
Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ 280,00 € 280,00 €
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ 280,00 € 280,00 €
Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ και
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ
280,00 € 280,00 €
Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης 280,00 € 280,00 €

Η επιχορήγηση της αποζημίωσης του φοιτητή από το πρόγραμμα ΕΣΠΑ, καταβάλλεται συνολικά (6 μήνες x 280,00 € = 1.680,00 €) από τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος σε προσωπικό λογαριασμό τραπέζης του φοιτητή, μετά την ολοκλήρωση της εξάμηνης πρακτικής άσκησης και την κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών. Ο ασκούμενος φοιτητής δεν έχει καμία αξίωση από τον φορέα απασχόλησης αναφορικά με την επιχορήγηση μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ.