Ενημερώνουμε τους φοιτητές/φοιτήτριες ότι παρατείνεται η αναστολή της πρακτικής τους άσκησης μέχρι και τις 10.04.2020 ημέρα Παρασκευή, σύμφωνα με την αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 956/τ.Β/21.03.2020).

 

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ.20021/21-03-2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ/τ.Β/956) 126 KB
   
Social Share: