Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες του νέου Προγράμματος Σπουδών Δι.Πα.Ε. που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» - MIS 5184460 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους, το χρονικό διάστημα από 22/02/2023 έως 05/03/2023, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

  1. Εισέρχεστε στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο https://praktiki.ihu.gr/crm, με χρήση των στοιχείων του Ιδρυματικού σας λογαριασμού (κωδικοί για UniPortal) και συμπληρώνετε την Ηλεκτρονική Αίτηση, τη Δήλωση Μοριοδότησης και το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου. Οδηγίες συμπλήρωσης θα βρείτε κατά την είσοδό σας στην πλατφόρμα. Σε περίπτωση που σας εμφανίζει μήνυμα ότι δεν δικαιούστε πρακτική άσκηση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία σας για να ενεργοποιήσουν την πρόσβασή σας.
  2. Εκτυπώνετε και υπογράφετε τα έντυπα ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΗ, ΔΗΛΩΣΗ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ, ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ και τα προσκομίζετε στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.
  3. Για την καταβολή της επιδότησης από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ, θα πρέπει να τηρείτε λογαριασμό σε πιστωτικό ίδρυμα της χώρας.
  4. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ), μεταβείτε στο υποκατάστημα του ΕΦΚΑ στο οποίο ανήκετε προκειμένου να εκδώσετε τη Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ.
  5. Υποβάλετε το έντυπο ΑΙΤΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΗ ΣΤΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΙΑ ΕΣΠΑ στη Γραμματεία του Τμήματός σας, το οποίο θα μεταφορτώσετε (upload) ως δικαιολογητικό στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ. Επίσης, θα μεταφορτώσετε (upload) ως δικαιολογητικό έγγραφο και τη Βεβαίωση ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση, που θα παραλάβετε τη Γραμματεία σας.
  6. Αφού βρείτε φορέα απασχόλησης, προσκομίζετε υπογεγραμμένη τη ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΕΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ και τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ & ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΦΟΙΤΗΤΗ. Τα στοιχεία του φορέα θα πρέπει να τα έχετε ήδη καταχωρίσει στον σύνδεσμο https://praktiki.ihu.gr/crm.
  7. Ο φορέας απασχόλησης υποχρεούται να δημοσιεύσει τη θέση πρακτικής άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ και να συμπληρώσει απαραίτητα στη δήλωση του φορέα απασχόλησης τον Κωδικό GROUP (αφορά τη δημοσιευμένη θέση).

Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές οφείλουν να προσκομίσουν ή να αποστείλουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (για τα απεσταλμένα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου).

Στα συνημμένα αρχεία παρέχεται περαιτέρω πληροφόρηση για την όλη διαδικασία.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
Οδηγίες έναρξης πρακτικής άσκησης 237 KB
Διαδικασία και προυποθέσεις για πρακτική άσκηση 295 KB

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

Δείτε επίσης:
Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 (Πρόγραμμα Σπουδών ΔΙΠΑΕ)
Κριτήρια επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23
Περίοδος υποβολής ενστάσεων πρακτικής άσκησης εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23