Σας γνωστοποιούμε τα προσωρινά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» MIS 5184460 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Οι τριμελείς Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, αφού έλαβαν υπόψη την από 28/4/2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στις 15/5/2023 και έπειτα από έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων, συνέταξαν τους συνημμένους πίνακες κατάταξης και συνολικής βαθμολογίας των υποψήφιων φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

 

Τμήμα ΣπουδώνΠροσωρινά ΑποτελέσματαΗμερομηνια ΑνάρτησηςΚαταληκτική Ημερομηνια Ενστάσεων
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής Μεταφόρτωση 19/5/2023 24/5/2023
Οικονομικών Επιστημών Μεταφόρτωση 19/5/2023 24/5/2023
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταφόρτωση 19/5/2023 24/5/2023