Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετέχουν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» με MIS 6004526 και θα ολοκληρώσουν την πρακτική τους άσκηση στις 30/6/2024 (Εαρινό Εξάμηνο 2023-2024), ότι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (συμπληρώνεται από τον φορέα απασχόλησης) - βλ. αντίστοιχο συνημμένο αρχείο
  2. Έκθεση αξιολόγησης ασκούμενου φοιτητή από τον επόπτη του φορέα απασχόλησης - βλ. αντίστοιχο συνημμένο αρχείο
  3. Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή - βλ. αντίστοιχο συνημμένο αρχείο
  4. Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του φοιτητή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου χρειάζεται από τον Φορέα Απασχόλησης και τον/την φοιτητή/τρια
  5. Έντυπο Ε3.5 του Εργάνη για την λήξη της πρακτικής άσκησης (με ημερομηνία λήξης 30/6/2024 - το ζητάτε από τον φορέα απασχόλησης)
  6. Βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ για τους μήνες που εμφανίζονται (την εκτυπώνετε από τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ)
  7. Βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη για τους 3 μήνες συνολικά. (έντυπο του φορέα απασχόλησης στο οποίο αποτυπώνονται τα ένσημα)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62124, Σέρρες

Όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης πρέπει να προσκομιστούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής σας (από 1/7/2024 έως και 30/7/2024).

Από 1/7/2024 έως και 20/7/2024 θα είναι διαθέσιμο το απογραφικό δελτίο εξόδου, το οποίο έχετε υποχρέωση να συμπληρώσετε και να υποβάλλετε ηλεκτρονικά από την παρακάτω διεύθυνση:

https://praktiki.ihu.gr/crm/

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του απογραφικού δελτίου εξόδου μπορείτε να βρείτε μετά την είσοδο σας στο πληροφοριακό σύστημα. Για την πρόσβαση στο σύστημα κάνετε χρήση των στοιχείων του Ιδρυματικού σας λογαριασμού (κωδικοί για UniPortal).

 

Συνημμένα Αρχεία word pdf
Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης
Έκθεση αξιολόγησης ασκούμενου φοιτητή από τον επόπτη του φορέα απασχόλησης
Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή