Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Δι.Πα.Ε. ενημερώνει τους φοιτητές/τριες ότι, μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων και ανάρτησης των προσωρινών πινάκων κατάταξης των φοιτητών που πρόκειται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024», με MIS 6004526, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών να υποβάλουν ένσταση στη Γραμματεία του Τμήματός τους.