Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του Δι.Πα.Ε., ενημερώνει τους φοιτητές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το εαρινό εξάμηνο 2023-24 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024», με MIS 6004526, του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027», ότι εφαρμόζονται κριτήρια κατά την επιλογή των φοιτητών από την Τριμελή Επιτροπή Αξιολόγησης του κάθε Τμήματος.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο πρώτο (1Α, 1Β και 1Γ) κριτήριο.
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, προηγείται ο/η φοιτητής/φοιτήτρια με το μεγαλύτερο αριθμό μορίων στο τρίτο κριτήριο.
Σε περίπτωση εκ νέου ισοβαθμίας, πραγματοποιείται κλήρωση.

Παρατίθενται τα κριτήρια επιλογής φοιτητών:

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ/ΦΟΙΤΗΤΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ
ΚΡΙΤΗΡΙΑΜΟΡΙΑ

1.Α. Επίδοσης - Μέσος Όρος Βαθμολογίας (30%)

Μέσος όρος Y βαθμολογίας μαθημάτων που έχει
παρακολουθήσει µε επιτυχία ο φοιτητής / η φοιτήτρια.

Y * 3

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 30
Ελάχιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 15

1.Β. Επίδοσης - Τυπικό Εξάμηνο (20%)

Τυπικό εξάμηνο στο οποίο βρίσκεται ο φοιτητής / η φοιτήτρια.

Τυπικό Η' (8ο) εξάμηνο → 20
Θ' (9ο) εξάμηνο → 15
Ι' (10ο) εξάμηνο → 10
11ο και μεγαλύτερο εξάμηνο → 0

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20

1.Γ. Επίδοσης - Υπολειπόμενα Μαθήματα (20%)

Μαθήματα που οφείλει ο φοιτητής / η φοιτήτρια.

0 μαθήματα → 20
1-2 μαθήματα → 15
3-4 μαθήματα → 10
5 και ανωτέρω μαθήματα → 0

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 20

2. Κοινωνικά (30%)

Μέλος πολύτεκνης ή τρίτεκνης ή μονογονεϊκής
οικογένειας ή ορφανός ή προβλημάτων υγείας του ιδίου.

Πολύτεκνη οικογένεια → 30
Τρίτεκνη οικογένεια → 20
Ορφανός από 1 γονέα → 20
Ορφανός από 2 γονείς → 30
Μονογονεϊκή οικογένεια → 20
AMEA ή σοβαρό πρόβλημα υγείας → 30

Μέγιστη Βαθμολογία Κριτηρίου: 30

ΣΥΝΟΛΟ ΜΟΡΙΩΝ 100Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
Κριτήρια επιλογής και υπολογισμός μοριοδότησης υποψηφίων φοιτητών/τριων 259 KB