Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αριθμ. 383/10.11.2020 έγγραφο του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Βασίλειου Διγαλάκη με θέμα «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών», κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των έκτακτων μέτρων που ορίζονται στην υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 ΚΥΑ ή τυχόν παράταση της ισχύος αυτής, υπό προϋποθέσεις, είναι δυνατή η συνέχιση της πρακτικής άσκησης φοιτητών στο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών α΄και β΄κύκλου με μεθόδους εξ αποστάσεως.

 βλ. και την από 8/11/2020 σχετική ανακοίνωση.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
Εγκύκλιος 383/10.11.2020 του Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων με θέμα: «Παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων για την εφαρμογή της υπό στοιχεία Δ1α/ΓΠ.οικ.71342/6.11.2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β΄ 4899) σχετικά με τη διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης φοιτητών» 667 KB
   
Social Share: