Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 25.10.2018, για την ένταξη των φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πρόγραμμα της πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι ενστάσεις επί των αποτελεσμάτων, των φοιτητών που δεν συμπεριλαμβανόταν στον πίνακα κατάταξης. Μετά από αξιολόγηση των ενστάσεων, από τις επιτροπές ενστάσεων πρακτικής άσκησης των Τμημάτων και απόφαση του ΕΛΚΕ του Ιδρύματος εγκρίθηκε η ένταξη των δέκα (10) επιλαχόντων φοιτητών.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον πίνακα ένταξης των επιλαχόντων φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2018-2019, ανά Τμήμα και με αλφαβητική σειρά.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 41 KB
   
Social Share: