Από 1/1/2022, με την αριθμ. 107675/2021 (ΦΕΚ 6263/τ.Β'/27-12-2021 «Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας») απόφαση του Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, το νέο κατώτατο ημερομίσθιο εργατοτεχνίτη, χωρίς ηλικιακή διάκριση, διαμορφώνεται από 29,04€ σε 29,62€.

Επομένως από 1/1/2022, η συνολική καταβλητέα αποζημίωση της πρακτικής άσκησης των φοιτητών που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών των πρώην ΤΕΙ διαμορφώνεται από 580,80€ σε 592,40€ (29,62€ x 25 ημέρες x 80% = 592,40€).

Οι ασφαλιστικές εισφορές παραμένουν ως έχουν, δηλαδή 10,11€ ανά μήνα. Υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης όπως ισχύει κάθε φορά και καταβάλλεται από τον εργοδότη σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών. Η ασφάλιση πραγματοποιείται για 25 ημέρες το μήνα ανεξάρτητα από τη διάρκεια απασχόλησης.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΦΕΚ 6263/τ.Β'/27-12-2021 162 KB
   
Social Share: