ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ  - ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Αθήνα, 15-3-2018                                     Αρ. πρωτ. : (0)34732_18

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Δ1 Διοικητικού
ΤΜΗΜΑ:Διοίκησης Προσωπικού
Πληροφορίες: Κ. Ηφαιστίδη
Τηλέφωνο: 213-21.16.457
FAX: 210-36.33.047
E-mail:

Σε συνέχεια της υπ' αριθμ. Φ14/Β/13307/Δ11 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ 2349/01-09-14 τ. Β) με θέμα «Καθορισμός θέσεων πρακτικής άσκησης φοιτητών Τ.Ε.Ι. στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων» σας ενημερώνουμε ότι με την ανωτέρω απόφαση έχουν καθοριστεί είκοσι (20) θέσεις πρακτικής άσκησης φοιτητών ΤΕΙ, ανά εξάμηνο, μεταξύ των οποίων:

  • 14 σπουδαστές στην Κεντρική Υπηρεσία, με δυνατότητα συμμετοχής ειδικοτήτων συναφών με το αντικείμενο των υπηρεσιών του Ταμείου και ειδικότερα οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προέρχονται:
    α) 6 σπουδαστές/ριες Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (κατεύθυνση Διοίκηση Επιχειρήσεων) ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
    β) 3 σπουδαστές/ριες Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής (2 με κατεύθυνση «Μηχανικοί Λογισμικού» και 1 με κατεύθυνση «Μηχανικοί Δικτύων»)  και
    γ) 5 σπουδαστής/ρια Τμήματος Μηχανικών Ενεργειακής Τεχνολογίας ΤΕ, Τεχνολόγων Μηχανολογίας, Ηλεκτρολογίας και Δομικών έργων κλπ
  • 2 σπουδαστές στο Κατάστημα Πειραιά, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
  • 2 σπουδαστές στο Κατάστημα Θεσσαλονίκης, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
  • 2 σπουδαστές στο Κατάστημα Πάτρας, Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων ή Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.

Σημειώνεται ότι, το δικαίωμα υποβολής των αιτήσεων σπουδαστών ΤΕΙ των προαναφερομένων ειδικοτήτων ξεκινάει από 15-3-2018 έως και  28-3-2018.

Μετά την πάροδο της προαναφερόμενης προθεσμίας και εφόσον υποβληθεί στο Ταμείο αριθμός αιτήσεων σπουδαστών στις εν λόγω ειδικότητες μικρότερος εκείνου των θέσεων που έχουν καθορισθεί, το Τ.Π. και Δανείων δύναται, κατά την ελευθέρα κρίση του, σε συνεννόηση με το σχετικό Τ.Ε.Ι., να αποδέχεται, αιτήσεις σπουδαστών και έτερων ειδικοτήτων, που κρίνονται συναφείς με τα ευρύτερα αντικείμενα του Οργανισμού.

Στην περίπτωση κατά την οποία οι αιτήσεις υπερβαίνουν τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων, η επιλογή θα γίνει με δημόσια κλήρωση, η οποία θα διενεργηθεί, αντίστοιχα, στην Κ.Υ. καθώς και στα Καταστήματα (Πειραιά, Πάτρας 7 Θεσσαλονίκης) του Τ.Π. & Δανείων με την παρουσία των ενδιαφερομένων.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων, συντάσσονται και υποβάλλονται στο πρωτόκολλο του Τ. Π. & Δανείων (Κεντρική Υπηρεσία, Κατάστημα Πειραιά, Κατάστημα Θεσσαλονίκης, Κατάστημα Πάτρας).

Για την έναρξη της πρακτικής άσκησης, απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης του Τ.Ε.Ι., ότι ο φοιτητής πληροί τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση.

Η παρούσα αναρτάται στην ιστοσελίδα του Τ. Π. & Δανείων την 15-3-2018.

Social Share: