Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 23/3/2017, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 έως και τις 5/4/2017, συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν έξι (6) στο σύνολο.. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων από τις επιτροπές πρακτικής άσκησης των Τμημάτων, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι φοιτητές πληρούν τις προϋποθέσεις για έναρξη πρακτικής, το αντικείμενο της πρακτικής τους είναι συναφές με το αντικείμενο των σπουδών τους, ο φορέας υποδοχής έχει ορίσει επόπτη σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του κάθε Τμήματος, εγκρίθηκε η ένταξη των έξι (6) φοιτητών.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον πίνακα ένταξης των φοιτητών για τον Β΄ Κύκλο Εαρ. Εξαμήνου Ακ. Έτους 2016-2017, ανά Τμήμα και με αλφαβητική σειρά.

Ενστάσεις

Οι δυνητικά δικαιούχοι έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με πρωτόκολλο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την παρούσα ανακοίνωση.

Επισημάνσεις

  • Η ημερομηνία έναρξης πρακτικής άσκησης ορίζεται στις 1/5/2017.
  • Οι  φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στους φορείς υποδοχής της πρακτικής τους άσκησης, για να υπογράψουν τη σύμβασή τους την ημέρα έναρξης της πρακτικής άσκησης.
  • Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν παραλάβει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να το παραλάβουν από την Γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη της πρακτικής ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
  • Οι φοιτητές που δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΙΚΑ για την έκδοση ΑΜΑ και να καταθέσουν άμεσα φωτοτυπία στον φορέα υποδοχής
  • Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ έως την Τετάρτη 3 Μαΐου 2017. Για να συνδεθείτε χρησιμοποιήστε τα στοιχεία λογαριασμού που σας παραχωρήθηκαν από το Κέντρο Λειτουργίας και Διαχείρισης Δικτύου (ΚΛ&ΔΔ) για την πρόσβασή σας στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας (πχ υπηρεσία e-gram). Αφού συμπληρώσετε την απαιτούμενη φόρμα θα σας σταλεί e-mail με σύνδεσμο προκειμένου να προχωρήσετε στην συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου.

Δικαιολογητικά για ΑΜΑ

  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ

Όσοι φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τραπέζης (Αρ. Λογαριασμού & Δικαιούχος), παρακαλούνται να το στείλουν μαζί με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις Π.Α.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 707 KB
   
Social Share: