Ύστερα από ανακοίνωση του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης στις 24.08.2018, για την έναρξη υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων φοιτητών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5030830, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», στους Άξονες Προτεραιότητας 02 & 02Σ, οι οποίοι συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.), συγκεντρώθηκαν οι αιτήσεις των ενδιαφερόμενων, οι οποίες ήταν εκατόν τρεις (103) στο σύνολο. Μετά από αξιολόγηση των αιτήσεων, από τις επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων εγκρίθηκε η ένταξη των ογδόντα τεσσάρων (84) φοιτητών.

Στο συνημμένο αρχείο θα βρείτε τον πίνακα ένταξης των φοιτητών για το Χειμερινό Εξάμηνο Ακ. Έτους 2018-2019, ανά Τμήμα και με αλφαβητική σειρά.

Ενστάσεις

Όσοι φοιτητές έχουν κάνει αίτηση, αλλά δεν συμπεριλαμβάνονται στο πίνακα ένταξης ή έχουν απορριφθεί έχουν δικαίωμα ένστασης επί των αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις υποβάλλονται με πρωτόκολλο στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός 5 ημερολογιακών ημερών από την παρούσα ανακοίνωση ήτοι έως την 31-10-2018.

Επισημάνσεις

  • Όλοι οι ενταγμένοι φοιτητές οφείλουν να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα ΕΚΤ έως την Δευτέρα 5 Νοεμβρίου 2018. Για να συνδεθείτε θα πρέπει να έχετε λογαριασμό (για την δημιουργία λογαριασμού επιλέξτε από το μενού Φοιτητές -> Δημιουργία Λογαριασμού). Αφού συμπληρώσετε την απαιτούμενη φόρμα θα σας σταλεί e-mail με σύνδεσμο προκειμένου να προχωρήσετε στην συμπλήρωση του Απογραφικού Δελτίου Εισόδου.
  • Οι  φοιτητές θα πρέπει να απευθυνθούν στους φορείς υποδοχής της πρακτικής τους άσκησης, για να υπογράψουν τη σύμβασή τους την ημέρα έναρξης της πρακτικής άσκησης. Όσοι φοιτητές θα εκπονήσουν την Πρακτική τους Άσκηση στην πόλη των Σερρών θα πρέπει να απευθύνουν από το Γραφείο Πρακτικής για την παραλαβή της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης από τις 29/10/2018 έως 31/10/2018.
  • Όσοι από τους φοιτητές δεν έχουν παραλάβει το Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης θα πρέπει να το παραλάβουν από την Γραμματεία του Τμήματος πριν την έναρξη της πρακτικής ή να επικοινωνήσουν με το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.
  • Οι φοιτητές που δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΙΚΑ για την έκδοση ΑΜΑ και να καταθέσουν άμεσα φωτοτυπία στον φορέα υποδοχής

Δικαιολογητικά για ΑΜΑ

  • Φωτοτυπία υπογεγραμμένης Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης
  • Δελτίο Αστυνομικής Ταυτότητας
  • ΑΦΜ
  • ΑΜΚΑ

Όσοι φοιτητές δεν έχουν προσκομίσει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ, Φωτοτυπία Βιβλιαρίου καταθέσεων Τραπέζης (Αρ. Λογαριασμού & Δικαιούχος), παρακαλούνται να το στείλουν μαζί με τις υπογεγραμμένες συμβάσεις Π.Α.

 

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 294 KB
   
Social Share: