Στο πλαίσιο υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» MIS5000386 του Υποέργου 4 «Κεντρικές Δράσεις για την Πρακτική Άσκηση του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ)), και σύμφωνα με την αριθμ. 137/16/13-9-2017 (ΑΔΑ: Ψ792469143-40Π, ΑΔΑΜ: 17REQ001963590) απόφαση της Επιτροπής Ερευνών, καλείτε κάθε ενδιαφερόμενος, νομικό ή φυσικό πρόσωπο, που παρέχει υπηρεσίες ταχυμεταφοράς, να καταθέσει την προσφορά του για παροχή υπηρεσιών ταχυμεταφοράς (courier) εγγράφων, δεμάτων στο εσωτερικό της χώρας.

Η σύναψη σύμβασης θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της «Απευθείας Ανάθεσης», συνολικής ανώτατης προϋπολογιζόμενης δαπάνης, ποσού 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο επιλογής/ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής.

Οι προσφορές θα κατατεθούν κλειστές στο πρωτόκολλο της Επιτροπής Εκπαίδευσης & Ερευνών του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας μέχρι 29/9/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 π.μ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην κ. Αθανασάκη στο τηλέφωνο 23210 49228.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 313 KB
   
Social Share: