Ενημερώνουμε τους/τις φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Πρόγραμμα Σπουδών Τμήματος του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023, ότι έχουν τη δυνατότητα να ενταχθούν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» - MIS 5184460 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή τους, το χρονικό διάστημα από 22/02/2023 έως 05/03/2023, στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (ΓΠΑ ΕΣΠΑ) από τον παρακάτω σύνδεσμο:

https://praktiki.ihu.gr/crm      (συνδέεστε με τα στοιχεία του Ιδρυματικού σας λογαριασμού)
Σε περίπτωση που σας εμφανίζει μήνυμα ότι δεν δικαιούστε πρακτική άσκηση, επικοινωνήστε με τη Γραμματεία σας για να ενεργοποιήσουν την πρόσβασή σας.

Μετά την οριστικοποίηση της ηλεκτρονικής αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, οι φοιτητές/τριες, πρέπει να προσκομίσουν ή να αποστείλουν υπογεγραμμένα σε πρωτότυπη μορφή τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης πρακτικής άσκησης, στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών, έως και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων (για τα απεσταλμένα λαμβάνεται υπόψη η σφραγίδα ταχυδρομείου).

Η αποστολή των δικαιολογητικών γίνεται στη διεύθυνση:
Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος - Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62 124, Σέρρες

Παρατίθεται ακολούθως η λίστα των δικαιολογητικών εγγράφων που οφείλουν οι φοιτητές/τριες να συμπληρώσουν και να ανεβάσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΓΠΑ ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και των εντύπων που θα προσκομίσουν ή θα αποστείλουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση Ατομικών Στοιχείων εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ).
 2. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με τα στοιχεία IBAN & δικαιούχος (upload στο ΠΣ). 
 3. Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας (upload στο ΠΣ). 
 4. Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητή (upload στο ΠΣ).
 5. Προσωπικό εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) ή φωτοτυπία της 1ης και της 4ης σελίδας του έντυπου Ε1 φορολογικού έτους 2021 των γονέων (σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση) (upload στο ΠΣ).
 6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (upload στο ΠΣ).
 7. Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ (upload στο ΠΣ).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων (upload στο ΠΣ) και εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη.
 9. Δήλωση Μοριοδότησης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
 10. Αναλυτική Βαθμολογία (upload στο ΠΣ).
 11. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση (upload στο ΠΣ).
 12. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο συμπληρώνετε μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος.
 13. Δήλωση του Φορέα Απασχόλησης με σφραγίδα και υπογραφή.
 14. Βεβαίωση Απασχόλησης & Ασφάλισης Φοιτητή με σφραγίδα και υπογραφή.

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται με έντονη γραφή (bold) προσκομίζονται ή αποστέλλονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Τα έντυπα έναρξης είναι διαθέσιμα εδώ.

Επισημαίνεται, ότι στη Δήλωση Μοριοδότησης, αναφέρονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να μεταφορτώσει (upload) συμπληρωματικά στο Πληροφοριακό Σύστημα, προκειμένου να προσμετρήσουν στη μοριοδότησή του τυχόν κοινωνικά κριτήρια.

Στα συνημμένα αρχεία παρέχεται περαιτέρω πληροφόρηση για την όλη διαδικασία.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
Οδηγίες έναρξης πρακτικής άσκησης ΤΕΙ 243 KB
Διαδικασία και προυποθέσεις για πρακτική άσκηση ΤΕΙ 298 KB

Για περισσότερες πληροφορίες, οι φοιτητές/τριες μπορούν να απευθύνονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών.

Δείτε επίσης:
Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23 (Πρόγραμμα Σπουδών ΤΕΙ)
Κριτήρια επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23
Περίοδος υποβολής ενστάσεων πρακτικής άσκησης εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2022-23

Social Share: