Σας γνωστοποιούμε τα προσωρινά αποτελέσματα επιλεχθέντων φοιτητών/τριών, που παρακολουθούν προγράμματα σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας, για χρηματοδότηση της πρακτικής τους άσκησης μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» MIS 5184460 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ.).

Οι τριμελείς Επιτροπές Πρακτικής Άσκησης των Τμημάτων, αφού έλαβαν υπόψη την από 21/2/2023 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, τη λήξη της προθεσμίας υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων στις 8/3/2023 και έπειτα από έλεγχο και αξιολόγηση των υποβληθέντων αιτήσεων, συνέταξαν τους συνημμένους πίνακες κατάταξης και συνολικής βαθμολογίας των υποψήφιων φοιτητών/τριών για πρακτική άσκηση μέσω ΕΣΠΑ για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2022-2023.

Οι φοιτητές/τριες έχουν δικαίωμα εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της ανάρτησης των προσωρινών αποτελεσμάτων, να υποβάλουν ένσταση στην Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του Τμήματος, με αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους.

 

Πρόγραμμα ΣπουδώνΠροσωρινά ΑποτελέσματαΗμερομηνια ΑνάρτησηςΚαταληκτική Ημερομηνια Ενστάσεων
Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταφόρτωση 13/3/2023 18/3/2023
Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού Μεταφόρτωση 13/3/2023 18/3/2023
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων Μεταφόρτωση 13/3/2023 18/3/2023
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Μεταφόρτωση 13/3/2023 18/3/2023
Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ Μεταφόρτωση 13/3/2023 18/3/2023
Σχεδιασμού και Τεχνολογίας Ένδυσης Μεταφόρτωση 13/3/2023 18/3/2023
Social Share: