Ενημερώνουμε τους φοιτητές και τις φοιτήτριες που συμμετέχουν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» - MIS 5184460 και ολοκληρώνουν την πρακτική τους άσκηση (Χειμερινό Εξάμηνο 2022-2023), ότι θα πρέπει να προσκομίσουν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ στην Πανεπιστημιούπολη Σερρών, τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης (συμπληρώνεται από τον φορέα απασχόλησης) - βλ. αντίστοιχο συνημμένο αρχείο
  2. Έκθεση αξιολόγησης ασκούμενου φοιτητή από τον επόπτη του φορέα απασχόλησης - βλ. αντίστοιχο συνημμένο αρχείο
  3. Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή - βλ. αντίστοιχο συνημμένο αρχείο
  4. Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο για όλη τη διάρκεια της εργασίας του φοιτητή, υπογεγραμμένο και σφραγισμένο όπου χρειάζεται από τον Φορέα Απασχόλησης και τον φοιτητή
  5. Έντυπο Ε3.5 του Εργάνη για την λήξη της πρακτικής άσκησης (το ζητάτε από τον φορέα απασχόλησης)
  6. Βεβαίωση ενσήμων από το ΕΦΚΑ για τους μήνες που εμφανίζονται (την εκτυπώνετε από τον Ατομικό Λογαριασμό Ασφαλισμένου στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ)
  7. Βεβαίωση ενσήμων από τον εργοδότη για τους 6 μήνες συνολικά. (έντυπο του φορέα απασχόλησης στο οποίο αποτυπώνονται τα ένσημα)
  8. Αποδείξεις εξόφλησης της μηνιαίας αποζημίωσης πρακτικής άσκησης του φορέα απασχόλησης μέσω του τραπεζικού σας λογαριασμού (αποδείξεις κατάθεσης στον τραπεζικό λογαριασμό του φοιτητή από το φορέα απασχόλησης). Οι παραπάνω αποδείξεις εξόφλησης λαμβάνονται αποκλειστικά από το φορέα απασχόλησης. Παρακαλείσθε να μην προωθήσετε αντίγραφο του τραπεζικού σας λογαριασμού ή αποδεικτικά κατάθεσης πληρωμής της αποζημίωσης πρακτικής άσκησης σε τραπεζικό λογαριασμό που σας έκανε ο εργοδότης.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, εναλλακτικά, μπορούν να αποσταλούν ταχυδρομικώς στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης στην παρακάτω διεύθυνση:

Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ
Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος
Πανεπιστημιούπολη Σερρών
Τέρμα Μαγνησίας, ΤΚ 62124, Σέρρες

Όλα τα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης πρέπει να προσκομιστούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ εντός είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία λήξης της πρακτικής σας.

Έπειτα από την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών και την έγκριση περαίωσης της πρακτικής σας άσκησης, θα ενημερωθείτε με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την υποχρέωση προσκόμισης αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας ώστε να προβούμε στην πληρωμή σας (οδηγίες θα βρείτε στο αντίστοιχο συνημμένο αρχείο).

Θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση με οδηγίες για την υποχρέωση υποβολής του Απογραφικού Δελτίου Εξόδου και του Ερωτηματολογίου Αξιολόγησης της Πρακτικής Άσκησης.

 

Συνημμένα Αρχεία word pdf
Βεβαίωση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης
Έκθεση αξιολόγησης ασκούμενου φοιτητή από τον επόπτη του φορέα απασχόλησης
Αναλυτική έκθεση πεπραγμένων πρακτικής άσκησης από τον φοιτητή
Οδηγίες έκδοσης φορολογικής ενημερότητας  
     
Social Share: