Ο φοιτητής  για να έχει δικαίωμα να εκπονήσει την πρακτική του άσκηση πρέπει να βρίσκεται σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του εβδόμου, να έχει παρακολουθήσει με επιτυχία τα 2/3 των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών, να έχει περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας ή να πληροί τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο περίγραμμα της πρακτικής άσκησης του κάθε Προγράμματος Σπουδών.

Για τα Προγράμματα Σπουδών των πρώην Τμημάτων του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας ισχύουν τα παρακάτω:

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών, να έχουν επιτυχώς βαθμολογηθεί σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών και να έχουν συγκεντρώσει τουλάχιστον 180 διδακτικές μονάδες.

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών, να έχουν επιτυχώς βαθμολογηθεί σε όλα τα μαθήματα που προβλέπονται στο πρόγραμμα σπουδών και να έχουν συμπληρώσει 170 διδακτικές μονάδες.

Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν περατώσει το 70 τυπικό εξάμηνο σπουδών, να μην οφείλουν περισσότερα από το 1/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών ΤΕ: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 156 ώρες μαθημάτων και να βρίσκονται στο 8ο εξάμηνο σπουδών.

Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕ: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει 189 διδακτικές μονάδες και να έχουν συμπληρώσει το 6ο εξάμηνο σπουδών.

Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ & Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ

  • Κατεύθυνση Πολιτικών Μηχανικών ΤΕ: Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να βρίσκονται στο 8ο και πλέον εξάμηνο των σπουδών τους, να έχουν συμπληρώσει 160 διδακτικές μονάδες και να έχουν περάσει κατά περίπτωση οκτώ από τα δέκα μαθήματα που θα δείτε εδώ.
  • Κατεύθυνση Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής ΤΕ: Οι φοιτητές της Κατεύθυνσης προκειμένου να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση θα πρέπει να έχουν συγκεντρώσει 180 διδακτικές μονάδες και να έχουν περάσει κατά περίπτωση οκτώ μαθήματα ειδικότητας (Θ+Ε) που θα δείτε εδώ. Στις 180 διδακτικές μονάδες περιλαμβάνεται μόνο ένα μάθημα ΕΥ από τα δύο ΕΥ ανά εξάμηνο (5ο, 6ο και 7ο).

Σημείωση: Έχει συσταθεί επιτροπή η οποία θα μελετήσει τις δυνατότητες ομογενοποίησης των κριτηρίων στις δύο κατευθύνσεις.

Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης & Σχεδιασμού Αντικειμένων:  Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών και να έχουν περάσει τα τριάντα ένα (31) από τα τριάντα εννέα (39) μαθήματα του προγράμματος σπουδών (να μην οφείλουν περισσότερα από το 8 μαθήματα).

Τμήμα Σχεδιασμού & Τεχνολογίας Ένδυσης: Για να έχουν δικαίωμα πρακτικής άσκησης οι φοιτητές του Τμήματος θα πρέπει να έχουν περατώσει το έβδομο τυπικό εξάμηνο σπουδών, να μην οφείλουν περισσότερα από το 1/3 του συνόλου των μαθημάτων του προγράμματος σπουδών και να έχουν περάσει όλα τα μαθήματα ειδικότητας.


Εάν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις του Τμήματός του, ο φοιτητής:

  1. Στο έντυπο «Αίτηση Πρακτικής Άσκησης» επισυνάπτει  γραπτά τους λόγους για τους οποίους ζητά να εγκριθεί κατ' εξαίρεση η αίτηση του και
  2. προσκομίζει οποιαδήποτε έγγραφα (ή αντίγραφα αυτών) τα οποία πιστοποιούν τους λόγους αυτούς.

Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Τμήματος επιφυλάσσεται στην παραπάνω περίπτωση να απαντήσει σε εύλογο χρονικό διάστημα σχετικά με το αν εγκρίνεται ή όχι η αίτησή του.

Προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί ο φορέας στον οποίο εκπονείται η πρακτική άσκηση:

Ο εργοδότης που προσφέρει θέση(εις) πρακτικής άσκησης μπορεί να ανήκει στον ιδιωτικό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και πρέπει:

  1. Το αντικείμενό του να έχει άμεση συνάφεια με το αντικείμενο σπουδών του Τμήματος.
  2. Να διαθέτει προσωπικό με κατάρτιση, εμπειρίες και γνώσεις αναγνωρισμένου Τριτοβάθμιου Ιδρύματος, σε ίδιο ή συναφές αντικείμενο με το Τμήμα.