Οι φοιτητές που πληρούν τις προϋποθέσεις για εκπόνηση πρακτικής άσκησης ή θα τις πληρούν στο τέλος κάθε εξεταστικής περιόδου και επιθυμούν να ενταχθούν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5030830» ακολουθούν τα παρακάτω βήματα:

Κατά την έναρξη της πρακτικής άσκησης

ΒΗΜΑ 1ο

 • Ενημερώνονται για την εκπόνηση της πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή τον Επιστημονικά Υπεύθυνο κάθε Προγράμματος Σπουδών πρώην Τμήματος.
 • Αντλούν πληροφορίες για τις προσφερόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης από τον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ή από τον Κόμβο ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ. Εναλλακτικά, οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε φορέα απασχόλησης που έχουν επιλέξει οι ίδιοι (μέσω αναζήτησης σε άλλες διαδικτυακές πύλες ή ακόμη και μέσω προσωπικής γνωριμίας).
 • Έρχονται σε επικοινωνία, κατά προτίμηση προσωπικά και επιτόπια, με τους δυνητικούς φορείς απασχόλησης για τη διασφάλιση της θέσης πρακτικής άσκησης που τους ενδιαφέρει.

Σημείωση: Η επιλογή του φορέα απασχόλησης γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια που θέτει το Πρόγραμμα Σπουδών του πρώην Τμήματος του ενδιαφερόμενου φοιτητή. Δεν θα πρέπει να υπάρχει συγγένεια Β’ βαθμού και άνω σε ευθεία γραμμή, πλάγια γραμμή και εξ’ αγχιστείας με το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα απασχόλησης.

ΒΗΜΑ 2ο

Μετά την επιλογή του φορέα απασχόλησης ή και ταυτόχρονα με την αναζήτησή του, ο φοιτητής:

 • Προμηθεύεται από την Γραμματεία του Τμήματός του, το έντυπο «Βεβαίωση Έναρξης Πρακτικής» σε δύο αντίγραφα (ένα για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και ένα για τον φορέα απασχόλησης).
 • Προμηθεύεται τα έντυπα της Αίτησης Πρακτικής Άσκησης από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ή από την ενότητα Έντυπα Έναρξης.  Τα έντυπα αυτά είναι τα εξής: «Αίτηση Ένταξης Σπουδαστή», «Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Σπουδαστή», «Βεβαίωση Αποδοχής από Φορέα Υποδοχής» και «Αναλυτικά Στοιχεία Φορέα Υποδοχής».

ΒΗΜΑ 3ο

 • Ο υποψήφιος φοιτητής συμπληρώνει την «Αίτηση Ένταξης Σπουδαστή» και την «Δήλωση Ατομικών Στοιχείων Σπουδαστή». Σε συνεργασία με τον εργοδότη συμπληρώνει το έντυπο «Αναλυτικά Στοιχεία Φορέα Υποδοχής», όπου αποτυπώνεται το προφίλ του φορέα και το έντυπο «Βεβαίωση Αποδοχής από Φορέα Υποδοχής» με το οποίο πιστοποιείται η πρόθεση του τελευταίου να τον απασχολήσει στο πλαίσιο του θεσμού της πρακτικής άσκησης μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ. Ο φορέας απασχόλησης θα πρέπει να ορίσει υποχρεωτικά κάποιο στέλεχος του ως υπεύθυνο επόπτη-εκπαιδευτή, πτυχιούχο ΑΕΙ (ΠΕ ή ΤΕ) συναφούς ειδικότητας, καθώς και το αντικείμενο απασχόλησης του φοιτητή, το οποίο πρέπει να έχει συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματός του.
 • Αφού συμπληρωθούν τα παραπάνω έντυπα, ο φοιτητής τα καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης μαζί με την Βεβαίωση Αναλυτικής Βαθμολογίας και ένα φωτοαντίγραφο Αριθμού Λογαριασμού οποιασδήποτε Τράπεζας στον οποίο είναι 1ος δικαιούχος.
 • Ο φοιτητής παραλαμβάνει από την Γραμματεία του Τμήματός του το «Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης», το οποίο ενημερώνεται σε εβδομαδιαία βάση κατά τη διάρκεια της άσκησής του.

ΒΗΜΑ 4ο

 • Η Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης του κάθε Προγράμματος Σπουδών πρώην Τμήματος, ελέγχει τις αιτήσεις των φοιτητών σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που αναφέρονται παραπάνω.
 • Στη συνέχεια εγκρίνει ή όχι την ένταξη του φοιτητή στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ. Οι φοιτητές που δεν εντάσσονται στο Πρόγραμμα, υλοποιούν την πρακτική τους άσκηση με τον συμβατό τρόπο, μέσω της Γραμματείας τους.
 • (α) Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί εκτός της πόλης των Σερρών, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης αποστέλλει ταχυδρομικώς στο φορέα απασχόλησης, την «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης» (σε 4 αντίτυπα) υπογεγραμμένη από όλα τα συμβαλλόμενα μέλη του Πανεπιστημίου (Ιδρυματικά Υπεύθυνο, Τμηματικά Υπεύθυνο, Πρόεδρο ΕΛΚΕ). Ο φοιτητής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης υπογράφουν την «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης». Στη συνέχεια, ο φορέας απασχόλησης αποστέλλει 2 αντίτυπα πίσω στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός 5 ημερών με σφραγίδες και υπογραφές. Τέλος, ο φοιτητής παραλαμβάνει το δικό του αντίγραφο από το φορέα απασχόλησης.
  (β) Στην περίπτωση που η πρακτική άσκηση θα πραγματοποιηθεί εντός της πόλης των Σερρών, οι φοιτητές ειδοποιούνται με e-mail για να παραλάβουν οι ίδιοι από το Γραφείο την «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης». Ο φοιτητής και ο νόμιμος εκπρόσωπος του φορέα απασχόλησης υπογράφουν την «Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης». Ο φοιτητής προσκομίζει 2 αντίτυπα πίσω στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης εντός 5 ημερών με σφραγίδες και υπογραφές.

Σημείωση: Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο τροποποίηση / διόρθωση της «Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης». Στην περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις, επιστρέφονται και τα 4 αντίτυπα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προς καταστροφή και ξεκινα εκ νέου η διαδικασία με την επανέκδοση της Σύμβασης με τα ορθά στοιχεία.

 

Κατά τη διάρκεια της Πρακτικής Άσκησης

Ο ασκούμενος φοιτητής:

 • Καταθέτει, άμεσα με την έναρξη της πρακτικής του, τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο φορέα απασχόλησης.
 • Εντός 10 ημερών από την υπογραφή της Συμβασής του, συμπληρώνει ηλεκτρονικά το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου Συμμετέχοντα.
 • Ο εργοδότης συνεργάζεται με τον αρμόδιο επόπτη μέλος του Εκπαιδευτικού Προσωπικού ο οποίος ορίζεται από το Τμήμα. Ο επόπτης Ε.Π. επισκέπτεται το χώρο εργασίας του ασκούμενου και λαμβάνει γνώση των εργασιών στις οποίες απασχολείται.
 • Ο υπεύθυνος επόπτης-εκπαιδευτής του ασκούμενου στον φορέα, εξετάζει σε εβδομαδιαία βάση το «Βιβλιάριο Πρακτικής Άσκησης» και καταγράφει τις παρατηρήσεις του.

Σημείωση: Οι φοιτητές που δεν έχουν Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου (ΑΜΑ) θα πρέπει να απευθυνθούν στο ΙΚΑ για την έκδοση του και να καταθέσουν άμεσα φωτοτυπία στον φορέα απασχόλησης (δείτε την διαδικασία στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις).

 

Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης

Ο ασκούμενος φοιτητής:


Έγκριση ολοκλήρωσης πρακτικής άσκησης - Πληρωμή επιχορηγούμενου ποσού προς τον ασκούμενο

ΒΗΜΑ 1ο

Ο Ακαδημαϊκός Επόπτης παραλαμβάνει όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά ολοκλήρωσης της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή από το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Στη συνέχεια, ελέγχει και εγκρίνει ή όχι την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης του ασκούμενου φοιτητή.

ΒΗΜΑ 2ο

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, μετά από έγκριση του Ακαδημαϊκού επόπτη, προωθεί τα δικαιολογητικά στον Πρόεδρο του κάθε Τμήματος για την ολοκλήρωση πρακτικής άσκησης του φοιτητή.

ΒΗΜΑ 3ο

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης προβαίνει στη διαδικασία πληρωμής των φοιτητών μετά από εντολή του Επιστημονικού Υπευθύνου του κάθε Προγράμματος Σπουδών και εφόσον έχει προηγηθεί η προηγούμενη διαδικασία.