Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που παρακολουθούν Προγράμματα Σπουδών του πρώην ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας και ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω της Πράξης «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» MIS 5184460 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 να καταθέσουν ή να αποστείλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά συμπληρωμένα και σε πρωτότυπη μορφή στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

  1. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματός τους, ότι πληρούν τις προϋποθέσεις για την έναρξη πρακτικής.
  2. Έντυπα αίτησης Πρακτικής Άσκησης (κατεβάστε τα έντυπα εδώ).
  3. Αναλυτική Βαθμολογία.
  4. Προσωπικό εκκαθαριστικό δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2021 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) ή φωτοτυπία της 1ης και της 4ης σελίδας του έντυπου Ε1 φορολογικού έτους 2021 των γονέων (σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση).
  5. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με τα στοιχεία IBAN & δικαιούχος.
  6. Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβάλλουν και την ηλεκτρονική αίτηση έως την λήξη της προθεσμίας υποβολής των έντυπων αιτήσεων όπως ορίζεται παρακάτω. Στην φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης υπάρχει συγκεκριμένη ενότητα όπου θα πρέπει να μεταφορτώσετε (upload) σε μορφή pdf τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά.

Η Γραμματεία του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης θα δέχεται αιτήσεις για την συμμετοχή στο επιδοτούμενο Πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος» MIS 5184460 από τη Δευτέρα 28/11/2022 έως και τη Δευτέρα 12/12/2022.

Αιτήσεις, μετά την ανωτέρω προθεσμία δεν θα γίνονται δεκτές.

Σε περίπτωση που ο αριθμός αιτήσεων ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης. Τα κριτήρια αξιολόγησης αναφέρονται αναλυτικά στο παράρτημα της ανακοίνωσης (βλέπε συνημμένο αρχείο).

Οι φορείς υποδοχής θέσεων πρακτικής άσκησης μέσω ΕΣΠΑ, οφείλουν να είναι εγγεγραμμένοι στο πληροφοριακό σύστημα ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Συνημμένο Αρχείο Μέγεθος
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1360 KB
   
Social Share: