Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης (Γ.Π.Α.) ΕΣΠΑ της Πανεπιστημιούπολης Σερρών του ΔΙΠΑΕ ενημερώνει τους φοιτητές του πρώην ΤΕΙ που πληρούν τις προϋποθέσεις για να πραγματοποιήσουν Πρακτική Άσκηση το Εαρινό Εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2023-2024 και ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Διεθνούς Πανεπιστήμιου της Ελλάδος ακ. ετών 2022-2023 & 2023-2024», με MIS 6004526, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους το χρονικό διάστημα από 15/2/2024 έως 29/2/2024 στο Πληροφοριακό Σύστημα του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ΕΣΠΑ (https://praktiki.ihu.gr/crm). Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης Πρακτικής Άσκησης (Π.Α.) ηλεκτρονικά στο Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, θα πρέπει οι φοιτητές να προσκομίσουν υπογεγραμμένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα έναρξης πρακτικής στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Παρατίθεται ακολούθως λίστα δικαιολογητικών εγγράφων που οφείλουν οι φοιτητές να συμπληρώσουν και να ανεβάσουν στο Πληροφοριακό Σύστημα (Π.Σ.) του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και των εντύπων που θα προσκομίσουν υπογεγραμμένα (τα δικαιολογητικά με έντονη γραφή) στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης:

 1. Ηλεκτρονική Αίτηση-Δήλωση εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://praktiki.ihu.gr/crm
 2. Φωτοτυπία της σελίδας του βιβλιαρίου τραπεζικού λογαριασμού με τα στοιχεία IBAN & δικαιούχο τον ίδιο (upload Π.Σ.).
 3. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας (upload Π.Σ.).
 4. Φωτοτυπία Ακαδημαϊκής Ταυτότητας Φοιτητή (upload Π.Σ.).
 5. Προσωπικό Εκκαθαριστικό Εφορίας φορολογικού έτους 2022 (εφόσον υποβάλετε φορολογική δήλωση) ή Φωτοτυπία 1ης & 4ης σελ. του Ε1_2022 των γονέων (σε περίπτωση που δεν υποβάλετε φορολογική δήλωση). (upload Π.Σ.).
 6. Βεβαίωση Α.Μ.Κ.Α. (upload Π.Σ.).
 7. Βεβαίωση Α.Μ.Α. ΕΦΚΑ (upload Π.Σ.).
 8. Υπεύθυνη Δήλωση Προσωπικών Δεδομένων (upload Π.Σ.) και εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη.
 9. Δήλωση Μοριοδότησης εκτυπωμένη και υπογεγραμμένη, την οποία συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ.
 10. Αναλυτική Βαθμολογία (upload Π.Σ.).
 11. Βεβαίωση από την Γραμματεία του Τμήματος ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για πρακτική άσκηση (upload Π.Σ.).
 12. Απογραφικό Δελτίο Εισόδου, το οποίο συμπληρώνετε μέσω του Π.Σ. του Γ.Π.Α. ΕΣΠΑ, ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://praktiki.ihu.gr/crm
 13. Αίτηση του Φορέα Απασχόλησης.
 14. Βεβαίωση Απασχόλησης του Φορέα Απασχόλησης.

Τα δικαιολογητικά που αναφέρονται με έντονη γραφή (bold) προσκομίζονται ή αποστέλλονται στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης.

Επισημαίνεται, ότι στη Δήλωση Μοριοδότησης, αναφέρονται τα δικαιολογητικά έγγραφα που θα πρέπει ο/η φοιτητής/τρια να μεταφορτώσει (upload) συμπληρωματικά στο Πληροφοριακό Σύστημα, προκειμένου να προσμετρήσουν στη μοριοδότησή του τυχόν κοινωνικά κριτήρια.

Τα έντυπα έναρξης είναι διαθέσιμα και στον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης από την ενότητα Φοιτητές → Έντυπα Έναρξης (https://praktiki.teicm.gr/entry-forms).

* Πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους για περαιτέρω πληροφόρηση:

Οδηγίες έναρξης πρακτικής άσκησης (ΤΕΙ)

Διαδικασία και προυποθέσεις για πρακτική άσκηση (ΤΕΙ)

Βήματα υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης


Δείτε επίσης:
Διαθέσιμες θέσεις πρακτικής ΕΣΠΑ εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-24 για φοιτητές/τριες ΤΕΙ
Κριτήρια επιλογής φοιτητών για πρακτική άσκηση εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-24
Περίοδος υποβολής ενστάσεων πρακτικής άσκησης εαρινού εξαμήνου ακ. έτους 2023-24

Social Share: