Στην ενότητα αυτή θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν θέσει φοιτητές και φορείς απασχόλησης. Εάν έχετε κάποια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί, μπορείτε να την υποβάλετε από την παρακάτω φόρμα.

Είμαι φοιτητής

Θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο περίγραμμα της πρακτικής άσκησης του Τμήματός σας. Για παράδειγμα, να βρίσκεστε σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του εβδόμου, να έχετε παρακολουθήσει με επιτυχία το απαιτούμενο πλήθος μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Λόγω του ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα το Τμήμα, συμβουλευτείτε την Γραμματεία του Τμήματός σας ή δείτε την ενότητα Προϋποθέσεις Έναρξης.

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για προσφερόμενες θέσεις και συνεργαζόμενους φορείς από τον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ή από τον Κόμβο ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ. Εναλλακτικά, μπορείτε επιλέξετε φορέα μέσω προσωπικής γνωριμίας ή μέσω αναζήτησης σε άλλες διαδικτυακές πύλες.

Θα πρέπει να θεωρήσετε την πρακτική άσκηση, τόσο ως εφαρμοσμένη εκπαίδευση στο επιστημονικό σας αντικείμενο όσο και ως διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό σας χώρο. Για το λόγο αυτό, το βασικό κριτήριο επιλογής φορέα εκ μέρους σας θα πρέπει να είναι το επιστημονικό ενδιαφέρον και οι περαιτέρω επαγγελματικές προοπτικές.

Στην παρούσα φάση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ στο εξωτερικό. Ο φορέας απασχόλησης στον οποίο θα κάνετε την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Εναλλακτικά εξετάστε τις δυνατότητες που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus .

Στην παρούσα φάση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ο φορέας υποδοχής στον οποίο θα κάνετε την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα.

Η εγγραφή στον κόμβο ΑΤΛΑΣ είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που η πρακτική τους άσκηση χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως προτείνεται οι φοιτητές να εγγράφονται ώστε να μπορούν να αναζητήσουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Για την είσοδο στις υπηρεσίες του ΑΤΛΑΣ χρησιμοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτετε για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Η έκδοση ΑΜΑ πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φοιτητή ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (εξουσιοδότηση), στο υποκατάστημα του ΙΚΑ της κατοικίας του ή στο ΙΚΑ του εργοδότη του και σε διάστημα 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης και μετά.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από το ΙΚΑ προκειμένου να εκδοθεί ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου είναι:

  • Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (φωτοτυπία).
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  • Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ (ή αντίστοιχο έντυπο με το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ, πχ εκκαθαριστικό).
  • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).
  • Αποδεικτικό Διαμονής (ενοικιαστήριο ή ένα λογαριασμό ΔΕΗ).
  • Βιβλιάριο Τραπεζικού Λογαριασμού (φωτοτυπία τη σελίδα που φαίνεται ο Τραπεζικός Λογαριασμός).

Ο φοιτητής πληρώνεται κάθε μήνα από τον φορέα απασχόλησης. Στο τέλος της πρακτικής άσκησης, μετά την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών (εφόσον αυτά ελεγχθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης)  και την ηλεκτρονική υποβολή των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου, αποζημιώνεται από το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ.

Διευκρίνιση: Ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει την 6μήνη Πρακτική του μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για να μπορέσει να πληρωθεί τα χρήματα που δικαιούται από το ΕΣΠΑ.

Οι φοιτητές που εντάσσονται στο Πρόγραμμα του ΕΣΠΑ αποζημιώνονται ανάλογα με την θέση ως εξής:

  • Στις επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με το ποσό των 696,80 € μηνιαίως. Ο εργοδότης καταβάλλει 416,80 € μηνιαίως και το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 1.680,00 € (6 x 280,00 €) στο τέλος της πρακτικής άσκησης.
  • Στις θεσμοθετημένες θέσεις του Δημοσίου και των ΟΤΑ με το ποσό των 456,08 € μηνιαίως. Ο φορέας απασχόλησης καταβάλλει 176,08 € μηνιαίως και το Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 1.680,00 € (6 x 280,00 €) στο τέλος της πρακτικής άσκησης.

Είμαι εκπρόσωπος φορέα απασχόλησης

Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανά την Ελλάδα.

Η θέση εργασίας την οποία ο φορέας απασχόλησης προσφέρει ως θέση πρακτικής άσκησης πρέπει να κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή και να δηλώνεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που ο Φορέας καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Ο φορέας πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να αναθέτει στον ασκούμενο φοιτητή καθήκοντα συναφή με το προσυμφωνημένο αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης (συντάσσεται σε 4 αντίγραφα, ένα εκ των οποίων δίνεται στον φορέα απασχόλησης).

Ο φορέας απασχόλησης ασφαλίζει τον ασκούμενο, αφού παραλάβει από αυτόν τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ και υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως τις ασφαλιστικές εισφορές του ασκούμενου, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.

Ο φορέας απασχόλησης κατά το τέλος της πρακτικής άσκησης υποχρεούται να παραδώσει στον ασκούμενο τη βεβαίωση ενσήμων. Οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και η μη καταβολή τους συνεπάγονται τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

Αν είστε φορέας που παρέχει θέσεις πρακτικής άσκησης θα πρέπει να εγγραφείτε και να πιστοποιηθείτε προκειμένου να αποκτήσετε πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ), μέσω μιας απλής διαδικασίας. Περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα για το ΑΤΛΑΣ.

Σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β'/19.09.2019) η οποία καταργεί την υπ΄άριθμ. 29147/Δ1.10258/28-6-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2639/Β'/28.06.2019) και την υπ΄άριθμ. 30294/Δ1.10558/2019 εγκύκλιο, από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο ΠΣ Εργάνη.

(Άρθρο 1 – Υποβολή στο πληροφοριακό σύστημα…)1.2 Υπόχρεοι προς υποβολή των εντύπων είναι κατά περίπτωση:…..δ) ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο μαθητευόμενος ή πρακτικά ασκούμενος σπουδαστής/ φοιτητής για τα έντυπα Ε3.4 και Ε3.5.

(Άρθρο 4 – Διαδικασία υποβολής εντύπων) Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του σπουδαστή/φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.