Σύμφωνα με το άρθρο 24 του Ιδρυτικού Νόμου 1404/83 των ΤΕΙ και το Προεδρικό Διάταγμα 174/85, η πρακτική άσκηση στο επάγγελμα είναι υποχρεωτική, αποτελεί μέρος των σπουδών και περιλαμβάνεται στο 8ο εξάμηνο σπουδών. Η οργανική αυτή ένταξη της πρακτικής άσκησης ως μέρος του διδακτικού έργου και συνεπώς αναπόσπαστο τμήμα του προγράμματος σπουδών, χαρακτηρίζει τη βαρύτητα και τη σημασία που έχει ο θεσμός αυτός.

Συγκεκριμένα η πρακτική άσκηση έχει τα ακόλουθα χαρακτηριστικά:

 • Είναι υποχρεωτική.
 • Είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την λήψη του πτυχίου.
 • Έχει εξάμηνη διάρκεια (ημερολογιακό εξάμηνο) ή 24 εβδομάδες πενθήμερης εργασίας.
 • Διεξάγεται το τελευταίο εξάμηνο των σπουδών.
 • Εποπτεύεται από εκπαιδευτικό του Τμήματος του φοιτητή και από την επιχείρηση και αυτό σημαίνει καθοδήγηση και έλεγχο.
 • Είναι θεσμική και αποδεικνύεται από την ασφάλιση στο ΙΚΑ.
 • Δεν αποτελεί επαγγελματική προϋπηρεσία, αφού είναι μέρος των σπουδών.

Νομοθετικό Πλαίσιο για την υλοποίηση της Πρακτικής Άσκησης

Άρθρο 12 του Ν.1351/83 (ΦΕΚ 56/τ.Α/28-4-1983)
Με τις διατάξεις του άρθρου 12 του Ν. 1351/83 για την «Εισαγωγή σπουδαστών στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και άλλες διατάξεις», καθιερώνεται, για πρώτη φορά η αποζημίωση των ασκούμενων φοιτητών. Επίσης αναφέρεται η υποχρέωση του ευρύτερου δημοσίου τομέα στην απασχόληση ασκούμενων φοιτητών ΤΕΙ και γίνεται σύντομη αναφορά στη διαδικασία θεσμοθέτησης θέσεων πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα.

Άρθρο 24 του Ν.1404/83 (ΦΕΚ 173/τ.Α/24-11-1983)
Με τη διάταξη του άρθρου 24 του Ν. 1404/83 για τη «Δομή και λειτουργία των ΤΕΙ», καθιερώνεται για πρώτη φορά, η πρακτική άσκηση, ως μέρος του διδακτικού έργου και ως εκ τούτου αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των σπουδών.

Προεδρικό Διάταγμα 185/84 (ΦΕΚ 61/τ.Α/8-5-1984)
Στους φοιτητές των ΤΕΙ σύμφωνα με το Π.Δ. 185/84 παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

Προεδρικό Διάταγμα 174/85 (ΦΕΚ 59/τ.Α/29-3-1985)
Με το Π.Δ. 174/85 για την «Άσκηση στο επάγγελμα των σπουδαστών των ΤΕΙ», εισάγεται το πλαίσιο της οργάνωσης αλλά και εποπτείας και αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης.
Πιο συγκεκριμένα:

 • καθορίζεται η διάρκεια της πρακτικής άσκησης σε έξι ημερολογιακούς μήνες,
 • θεσμοθετείται το περίγραμμα του προγράμματος πρακτικής άσκησης για κάθε ειδικότητα,
 • θεσμοθετείται η επιτροπή πρακτικής άσκησης σε κάθε Τμήμα,
 • καθιερώνεται η εποπτεία της πρακτικής άσκησης, τόσο από τον φορέα απασχόλησης όσο και από το Τμήμα,
 • καθορίζονται οι όροι και τα λοιπά δικαιώματα αλλά και οι υποχρεώσεις των ασκούμενων φοιτητών,
 • αναφέρεται η διαδικασία της αξιολόγησης της πρακτικής άσκησης και τέλος
 • γίνεται αναφορά στο βιβλίο πρακτικής άσκησης, που τηρείται από τους ασκούμενους φοιτητές.

Άρθρο 71 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-9-1985)
Σύμφωνα με την παράγραφο 4β του άρθρου 71 του Ν.1566/85 «Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάζεις», το ύψος της αποζημίωσης της πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα καθορίζεται με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Οικονομικών καθώς και κάθε άλλου συναρμόδιου Υπουργού. Η αποζημίωση δε αυτή δεν υπόκειται σε κρατήσεις.

Εγκύκλιος Ε5/332/22-1-1986
Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/332/22-1-86 του του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, αφενός μεν καθιερώνονται δύο συγκεκριμένες περίοδοι πρακτικής άσκησης στο δημόσιο τομέα, αφετέρου τονίζεται η σπουδαιότητα αλλά και η σημασία της πρακτικής άσκησης στον ιδιωτικό τομέα.

Εγκύκλιος Ε5/1258/27-3-1986
Σε εφαρμογή της παρ. 4β του άρθρου 71 του Ν. 1566/85 και επειδή το σύνολο σχεδόν του δημόσιου τομέα συμμετέχει ενεργά στο πρόγραμμα πρακτικής άσκησης, με τη θεσμοθέτηση θέσεων, εκδόθηκε η Ε5/1258/27-3-86 γενική Διυπουργική Απόφαση, με την οποία το ύψος της αποζημίωσης ορίζεται στο ποσό των είκοσι χιλιάδων δραχμών. Με την ίδια απόφαση ορίζεται και πάλι ότι η αποζημίωση αυτή δεν υπόκειται σε καμιά άλλη κράτηση.

ΚΥΑ Ε5/1303/10-4-1986
Με την ΚΥΑ Ε5/1303/10-4-86 καθιερώνεται και παρέχεται, πέρα από την προαναφερόμενη περίθαλψη, ασφάλιση των φοιτητών κατά το χρόνο που πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση, κατά κινδύνου ατυχήματος.

Εγκύκλιος Ε5/1797/14-4-1986   Εγκύκλιος Ε5/4825/16-7-1986
Σύμφωνα με τις Ε5/1797/86 και Ε5/4825/86 κοινές αποφάσεις των Υπουργών Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων και Εργασίας ορίζονται, το ύψος της αποζημίωσης των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών ΤΕΙ σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, η επιχορήγηση  των επιχειρήσεων από τον ΟΑΕΔ, οι επί μέρους ρυθμίσεις για την διεξαγωγή της πρακτικής άσκησης.

Εγκύκλιος 100/124/29-5-1986
Σε εφαρμογή της ΚΥΑ Ε5/1303/10-4-86 εκδόθηκε η εγκύκλιος αριθμ. 100/124/29-5-86 από τη Διοίκηση του ΙΚΑ η οποία εξειδικεύει την διαδικασία ασφάλισης κατά επαγγελματικού κινδύνου των πρακτικά ασκούμενων φοιτητών.

Εγκύκλιος 94200/5-8-1986    Εγκύκλιος 96478/1-10-1986
Με την έκδοση των Εγκυκλίων 94200/5-8-86 και 96478/1-10-86 από τον ΟΑΕΔ καθορίζονται οι δικαιούχοι και η διαδικασία επιχορήγησης των επιχειρήσεων που απασχολούν πρακτικά ασκούμενους φοιτητές ΤΕΙ.

Εγκύκλιος Ε5/8711/10-12-1986
Με τo έγγραφo Ε5/8711/10-12-86 παρέχονται διευκρινίσεις, σε ορισμένα θέματα για την αποζημίωση των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών στο δημόσιο τομέα, για τα οποία προέκυψαν ερωτήματα στην πράξη.

Εγκύκλιος Ε5/3196/14-5-1987
Με την εγκύκλιο οδηγία Ε5/3196/10-5-87 δίδονται πρόσθετες διευκρινίσεις, γίνονται επισημάνσεις και αναλύονται επί μέρους ζητήματα εφαρμογής της πρακτικής άσκησης, μετά από την εμπειρία των δυο πρώτων εξαμηνιαίων προγραμμάτων, 1/4/86 - 30/9/86 και 1/10/86 -31/3/87.

Εγκύκλιος Ε5/4967/30-6-1987
Με τo έγγραφo Ε5/4967/30-6-87 παρέχονται διευκρινίσεις, σε ορισμένα θέματα για την αποζημίωση των πρακτικά ασκουμένων φοιτητών στο δημόσιο τομέα, για τα οποία προέκυψαν ερωτήματα στην πράξη.

Υπουργική Απόφαση 2/50514/0022/2002 (ΦΕΚ 1254/τ.Β/25-9-2002)
Με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών καθορίζεται η μηνιαία αποζημίωση των φοιτητών των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών.

Υπουργική Απόφαση 29147/Δ1.10258/2019 (ΦΕΚ 2639/τ.Β/28-6-2019)
Με την απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.

Εγκύκλιος 30294/Δ1.10558/3-7-2019
Διευκρινιστική εγκύκλιος σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ.29147/Δ1.10258/27-6-2019 απόφαση της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Υπουργική Απόφαση 40331/Δ1.13521/2019 (ΦΕΚ 3520/τ.Β/19-9-2019)
Με την απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (η οποία καταργεί την υπ΄άριθμ. 29147/Δ1.10258/28-6-2019 Υπουργική Απόφαση - ΦΕΚ 2639/Β'/28.06.2019) από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη.