Σε περίπτωση που ο αριθμός των αιτήσεων για ένταξη στην Πράξη «Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας MIS 5030830» ξεπεράσει τις εγκεκριμένες θέσεις ανά Πρόγραμμα Σπουδών, για την επιλογή των φοιτητών θα υπάρξουν κριτήρια αξιολόγησης.

Τα κριτήρια αξιολόγησης είναι τα παρακάτω:

Α. Ακαδημαϊκά Κριτήρια

 • Εξάμηνο Σπουδών
  Εξάμηνο:   8ο 9ο 10ο 11ο 12ο ≥ 13ο
  Μόρια: 100 90 80 70 65   60
 • Επιδόσεις στα μαθήματα (Βαθμός * 10 μόρια)
 • Διακρίσεις σπουδών - υποτροφίες (κάθε διάκριση σπουδών/υποτροφία * 25 μόρια)

Β. Κοινωνικά Κριτήρια

 • Άποροι γονείς, δηλαδή δικαιούχοι με ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, πριμοδοτούνται με 20 μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι άποροι γονείς και οι φοιτητές που είναι προστατευόμενα μέλη άπορων γονέων.
 • Ευάλωτες κοινωνικές ομάδες πριμοδοτούνται με 10 μόρια συσωρευτικά. Στην κατηγορία αυτή, εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι: πρόσφυγες/παλιννοστούντες, Ρομά, απεξαρτημένα άτομα

Γ. Χωρίς Κριτήρια

 • ΑμεΑ
 • Μονοπρόσωπη οικογένεια με προστατευόμενα ανήλικα. Στην κατηγορία αυτή εμπίπτουν οι φοιτητές που είναι οι ίδιοι γονείς μονοπρόσωπης οικογένειας.

Επισήμανση: Για να γίνει χρήση των παραπάνω κριτηρίων, ο φοιτητής οφείλει να προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά όπως ορίζει ο νόμος για την κάθε περίπτωση.