Οι Επιχειρήσεις / Υπηρεσίες που επιθυμούν να απασχολήσουν φοιτητές για πρακτική άσκηση έχουν τη δυνατότητα να το δηλώσουν με δύο διαφορετικούς τρόπους:

Εναλλακτικά μπορούν να στείλουν επιστολή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: .

Σημείωση: Για θέσεις πρακτικής άσκησης που θα καλυφθούν από φοιτητές, οι οποίοι θα υλοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ, ο φορέας απασχόλησης δηλώνει υποχρεωτικά τη θέση πρακτικής άσκησης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΑΤΛΑΣ.

Με την έναρξη της πρακτικής άσκησης υπογράφεται ειδική σύμβαση μεταξύ του φορέα απασχόλησης, του ασκούμενου φοιτητή και του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλιών Έρευνας (Ε.Λ.Κ.Ε.) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (Δι.Πα.Ε.). Οι συμβάσεις πρακτικής άσκησης που αφορούν στο  Πρόγραμμα εκδίδονται σε τέσσερα (4) αντίγραφα, ένα για τον ασκούμενο φοιτητή, ένα για το φορέα απασχόλησης, ένα για το Τμήμα του φοιτητή κι ένα για το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Οι συμβάσεις έχουν ισχύ και λογίζονται ως δημόσια έγγραφα από τη στιγμή που υπογραφούν και σφραγιστούν όλα τα απαραίτητα πεδία.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο με 280,00 €/μήνα και ο φορέας απασχόλησης ιδιωτικού τομέα  υποχρεούται να καταβάλλει στον ασκούμενο το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ήτοι 300,80 €/μήνα. Ο φορέας απασχόλησης δημοσίου τομέα υποχρεούται  να καταβάλλει 176,08 €. Ειδικά για τους φοιτητές που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, η μηνιαία αποζημίωση καθορίζεται σε 440,00 €.

Ο φορέας απασχόλησης ορίζει έναν υπεύθυνο-επόπτη εκπαιδευτή, υποχρεωτικά πτυχιούχο ΑΕΙ (ΠΕ η ΤΕ) συναφούς ειδικότητας με το αντικειμένο σπουδών  του Τμήματος του ασκούμενου φοιτητή. Ο επόπτης-εκπαιδευτής θα επιβλέπει την εργασία και θα ελέγχει την επίδοση του ασκουμένου κατά την διάρκεια της πρακτικής άσκησης.

Ο φορέας απασχόλησης ασφαλίζει τον ασκούμενο (αφού παραλάβει από αυτόν τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου του ΙΚΑ) και υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως τις ασφαλιστικές εισφορές του ασκούμενου, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.

Ο φορέας απασχόλησης κατά το τέλος της πρακτικής άσκησης υποχρεούται να παραδώσει στον ασκούμενο τη Βεβαίωση Ενσήμων. Οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και η μη καταβολή τους συνεπάγονται τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.

Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που αφορούν τον φορέα απασχόλησης και περιλαμβάνονται στη σύμβαση θα γνωστοποιούνται άμεσα στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Στη συνέχεια και  τα τέσσερα (4) αντίγραφα της σύμβασης πρέπει να επιστραφούν στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης, προκειμένου να επανεκδοθεί καινούρια σύμβαση με τα ορθά στοιχεία. Δεν επιτρέπεται η χειρόγραφη διόρθωση των στοιχείων της σύμβασης.

Σύμφωνα με την υπ΄άριθμ. 40331/Δ1.13521/19-9-2019 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 3520/Β'/19.09.2019) από 1/10/2019 απαιτείται η αναγγελία έναρξης/μεταβολών σύμβασης πρακτικής άσκησης φοιτητών υποβάλλοντας το έντυπο Ε3.5 στο πληροφοριακό σύστημα Εργάνη. Υπόχρεος προς υποβολή του εντύπου Ε3.5 είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης στην οποία τοποθετείται ο πρακτικά ασκούμενος φοιτητής. Κατά την υποβολή του εντύπου Ε3.5 επισυνάπτεται κατά περίπτωση η σαρωμένη σύμβαση πρακτικής άσκησης μεταξύ του φοιτητή, του εκπαιδευτικού ιδρύματος και του νομίμου εκπροσώπου της επιχείρησης στην οποία πραγματοποιείται η πρακτική άσκηση ή η εγκριτική απόφαση πρακτικής άσκησης.

Σημειώνεται, ακόμη, ότι ο εργοδότης δεν επιδοτείται από τον ΟΑΕΔ, εφόσον απασχολεί φοιτητή για πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ.