Η πρακτική άσκηση καλείται να συμπληρώσει τις παρεχόμενες από το Πανεπιστήμιο θεωρητικές και εφαρμοσμένες γνώσεις, με την ενάσκηση των φοιτητών σε απόλυτα παραγωγικά εργασιακά περιβάλλοντα. Η πρακτική άσκηση συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση σε επαγγελματικό επίπεδο των γνώσεων και των δεξιοτήτων που αποκτούν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, στην αποτελεσματικότερη και επωφελέστερη ένταξη των αποφοίτων της Ανώτατης Εκπαίδευσης στο παραγωγικό σύστημα της χώρας, καθώς και στη δημιουργία ενός δίαυλου αμφίδρομης μετάδοσης των πληροφοριών μεταξύ των εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων.

Αναλυτικότερα με την πρακτική άσκηση επιδιώκεται:

Γενικοί Στόχοι

 • Η παροχή δυνατότητας της κατ' ιδίαν καθημερινής επαφής των ασκούμενων φοιτητών με τις δομές του αντικειμένου σπουδών τους, σε αληθινό οικονομικό και κοινωνικό εργασιακό περιβάλλον, κάτω από συνθήκες φιλικές, λιγότερο πιεστικές από ότι συμβαίνει στις καταστάσεις της παροχής εξαρτημένης εργασίας και κάτω από καθοδήγηση και παιδαγωγική επιτήρηση.
 • Εφαρμογή στην πράξη των επιστημονικών γνώσεων και μεθόδων που έχουν διδαχθεί.
 • Ανάπτυξη και εξέλιξη των δεξιοτήτων που αποκτήθηκαν κατά τις σπουδές.
 • Η συμπλήρωση των πιθανών κενών ή ατελειών θεωρητικής ή πρακτικής κατάρτισης.
 • Η προώθηση της πρωτοβουλίας.

Παράλληλοι Στόχοι

 • Η ομαλή ένταξη στην κοινωνία της εργασίας.
 • Ενίσχυση της δυνατότητας πρόσληψης μετά τη λήψη του πτυχίου.
 • Εμβάθυνση στο επιστημονικό πεδίο εφαρμογής, με δυνατότητα εκπόνησης της πτυχιακής εργασίας σε πραγματικά ζητήματα του εργασιακού χώρου.
 • Γνώση των εργασιακών συνθηκών, με σκοπό τον σωστό επαγγελματικό προσανατολισμό των φοιτητών.
 • Σωστή καθοδήγηση για συνέχιση σε συγκεκριμένες μεταπτυχιακές σπουδές.
 • Επιμόρφωση σε εξειδικευμένα και ζητούμενα αντικείμενα.