Στην ενότητα αυτή θα βρείτε απαντήσεις σε ερωτήματα που έχουν θέσει φοιτητές και φορείς απασχόλησης. Εάν έχετε κάποια ερώτηση που δεν έχει απαντηθεί, μπορείτε να την υποβάλετε από την παρακάτω φόρμα.

Είμαι φοιτητής

Θα πρέπει να πληροίτε τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο περίγραμμα της πρακτικής άσκησης του Τμήματός σας. Για παράδειγμα, να βρίσκεστε σε τυπικό εξάμηνο μεγαλύτερο του εβδόμου, να έχετε παρακολουθήσει με επιτυχία το απαιτούμενο πλήθος μαθημάτων του προγράμματος σπουδών. Λόγω του ότι υπάρχουν διαφοροποιήσεις ανάλογα το Τμήμα, συμβουλευτείτε την Γραμματεία του Τμήματός σας ή δείτε την ενότητα Προϋποθέσεις Έναρξης.

Μπορείτε να αντλήσετε πληροφορίες για προσφερόμενες θέσεις και συνεργαζόμενους φορείς από τον ιστότοπο του Γραφείου Πρακτικής Άσκησης ή από τον Κόμβο ΑΤΛΑΣ του Υ.ΠΑΙ.Ε.Θ. Εναλλακτικά, μπορείτε επιλέξετε φορέα μέσω προσωπικής γνωριμίας ή μέσω αναζήτησης σε άλλες διαδικτυακές πύλες.

Θα πρέπει να θεωρήσετε την πρακτική άσκηση, τόσο ως εφαρμοσμένη εκπαίδευση στο επιστημονικό σας αντικείμενο όσο και ως διαδικασία ένταξης στον επαγγελματικό σας χώρο. Για το λόγο αυτό, το βασικό κριτήριο επιλογής φορέα εκ μέρους σας θα πρέπει να είναι το επιστημονικό ενδιαφέρον και οι περαιτέρω επαγγελματικές προοπτικές.

Στην παρούσα φάση, το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης δεν δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ στο εξωτερικό. Ο φορέας απασχόλησης στον οποίο θα κάνετε την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα. Εναλλακτικά εξετάστε τις δυνατότητες που προσφέρει το Πρόγραμμα Erasmus .

Στην παρούσα φάση, η Πράξη Πρακτική Άσκηση Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του ΤΕΙ Κεντρικής Μακεδονίας δεν δέχεται αιτήσεις για πρακτική άσκηση στο εξωτερικό. Ο φορέας υποδοχής στον οποίο θα κάνετε την πρακτική σας άσκηση θα πρέπει να είναι στην Ελλάδα.

Η εγγραφή στον κόμβο ΑΤΛΑΣ είναι υποχρεωτική για όλους τους φοιτητές που η πρακτική τους άσκηση χρηματοδοτείται μέσω ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση όμως προτείνεται οι φοιτητές να εγγράφονται ώστε να μπορούν να αναζητήσουν θέσεις πρακτικής άσκησης. Για την είσοδο στις υπηρεσίες του ΑΤΛΑΣ χρησιμοποιείτε τα στοιχεία σύνδεσης που διαθέτετε για τις ηλεκτρονικές υπηρείες του Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας.

Η έκδοση ΑΜΑ πραγματοποιείται από τον ίδιο τον φοιτητή ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του (εξουσιοδότηση), στο υποκατάστημα του ΙΚΑ της κατοικίας του ή στο ΙΚΑ του εργοδότη του και σε διάστημα 5 ημερών από την ημερομηνία έναρξης της πρακτικής άσκησης και μετά.

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που ζητούνται από το ΙΚΑ προκειμένου να εκδοθεί ο Αριθμός Μητρώου Ασφαλισμένου είναι:

  • Ειδική Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (φωτοτυπία).
  • Αστυνομική Ταυτότητα ή Διαβατήριο.
  • Βεβαίωση Απόδοσης ΑΦΜ (ή αντίστοιχο έντυπο με το ΑΦΜ και τη ΔΟΥ, πχ εκκαθαριστικό).
  • ΑΜΚΑ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης).
  • Αποδεικτικό Διαμονής (ενοικιαστήριο ή ένα λογαριασμό ΔΕΗ).
  • Βιβλιάριο Τραπεζικού Λογαριασμού (φωτοτυπία τη σελίδα που φαίνεται ο Τραπεζικός Λογαριασμός).

Ο φοιτητής πληρώνεται στο τέλος της πρακτικής άσκησης με την κατάθεση όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών και εφόσον αυτά ελεγχθούν για την επιτυχή ολοκλήρωση της πρακτικής σας άσκησης καθώς και την κατάθεση των απογραφικών δελτίων εισόδου και εξόδου στο Πρόγραμμα.

Διευκρίνιση: Ο φοιτητής οφείλει να ολοκληρώσει την 6μήνη Πρακτική του μέσω του Προγράμματος ΕΣΠΑ για να μπορέσει να πληρωθεί τα χρήματα που δικαιούται από το ΕΣΠΑ.

Το Πρόγραμμα επιδοτεί τον ασκούμενο με 280,00 € / μήνα (ήτοι 1.680,00€ για το σύνολο της εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης) και ο φορέας απασχόλησης ιδιωτικού τομέα υποχρεούται να καταβάλλει στον ασκούμενο το υπόλοιπο ποσό σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Ο φορέας απασχόλησης δημοσίου τομέα υποχρεούται να καταβάλει 176,08 € / μήνα.

Είμαι εκπρόσωπος φορέα απασχόλησης

Οι φοιτητές μπορούν να εκπονήσουν την πρακτική τους άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς ανά την Ελλάδα.

Η θέση εργασίας την οποία ο φορέας απασχόλησης προσφέρει ως θέση πρακτικής άσκησης πρέπει να κρίνεται συναφής με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή και να δηλώνεται στην εκδήλωση ενδιαφέροντος που ο Φορέας καταθέτει στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης. Ο φορέας πρέπει να τηρεί τις δεσμεύσεις του και να αναθέτει στον ασκούμενο φοιτητή καθήκοντα συναφή με το προσυμφωνημένο αντικείμενο της πρακτικής άσκησης.

Σε περίπτωση ελέγχου από ελεγκτική Δημόσια Υπηρεσία, αρκεί μόνο η επίδειξη της Ειδικής Σύμβασης Πρακτικής Άσκησης (συντάσσεται σε 4 αντίγραφα, ένα εκ των οποίων δίνεται στον φορέα απασχόλησης).

Ο φορέας απασχόλησης ασφαλίζει τον ασκούμενο, αφού παραλάβει από αυτόν τον Αριθμό Μητρώου Ασφαλισμένου στο ΙΚΑ και υποχρεούται να καταβάλλει μηνιαίως τις ασφαλιστικές εισφορές του ασκούμενου, οι οποίες υπολογίζονται σε ποσοστό 1% επί του τεκμαρτού ημερομισθίου της δωδέκατης (12ης) ασφαλιστικής κλάσης, όπως ισχύει κάθε φορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του ΙΚΑ για τον τρόπο είσπραξης των εισφορών και βαρύνει εξ’ ολοκλήρου τον φορέα απασχόλησης.

Ο φορέας απασχόλησης κατά το τέλος της πρακτικής άσκησης υποχρεούται να παραδώσει στον ασκούμενο τη βεβαίωση ενσήμων. Οι προαναφερθείσες ασφαλιστικές εισφορές είναι υποχρεωτικές και η μη καταβολή τους συνεπάγονται τις προβλεπόμενες νόμιμες κυρώσεις.